Podmienky používania webovej stránky alexandravelka.sk

Prečítajte si prosím podmienky používania. Pokiaľ s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nemôžete Portál používať.

1. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Podmienky upravujú používanie webových stránok prevádzkovaných na internetovej doméne www.alexandravelka.sk (ďalej len „web“).

2. Súčasťou Podmienok sú aj Podmienky ochrany súkromia a Cookie policy a iné dodatočné podmienky.

3. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Webu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

4. Tieto Podmienky platia pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál.

5. Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním Webu vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. Ste povinný sa s novými Podmienkami pred ďalším používaním Webu oboznámiť.

6. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach, potom nie ste oprávnený Web používať a mali by ste ukončiť používanie Webu. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou Webu, alebo jej funkcionalitou, alebo so službami, potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať Web používať.

2. Podmienky používania Webu

1. Používanie Webu je možné až od 18 rokov veku. Ak nemáte 18 rokov, nemôžete Web používať.

2. Ako užívateľ Webu sa zaväzujete

a. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Webu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;

b. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Webu obsah, ktorý propaguje či už otvorene alebo skrytou formou násilie a podnecovanie k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, vojnu, alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov, nevhodný obsah (vrátane detskej pornografie) alebo obsah ktorý inak ohrozuje psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, alebo môže narušiť ich emocionálny stav a ich duševné zdravie;

c. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Webu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás, ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;

d. používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

e. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Web alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu AlexandraVelka (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Webu akokoľvek zaťažiť.

3. Ako užívateľ Webu nesmiete

a. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim Webu AlexandraVelka alebo iným užívateľom Webu pre akýkoľvek účel;

b. používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Webu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Podmienkami alebo so súhlasom AlexandraVelka s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

4. Používanie Webu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Webu, ktoré by odporovalo týmto Podmienkam alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Webu. Sme tiež oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami na Web poskytnutý alebo nahratý obsah.

5. Pri používaní Webu budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými užívateľmi Webu, AlexandraVelka nie je v žiadnom prípade zodpovedná za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými užívateľmi Webu. Obsah pridaný ostatnými užívateľmi Webu môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný, pričom týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s obsahom pridaným inými užívateľmi Webu alebo tretími stranami.

6. V súvislosti s používaním Webu môžeme do jednotlivých častí Webu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ Webu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Webu.

7. Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

8. Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. AlexandraVelka nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

3. Práva k Webu a obsahu

1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Webu a akejkoľvek jeho časti, obsahu Webu, ochranným známkam a logám Webu je výlučne AlexandraVelka.

2. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Webu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Webu (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Webu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Webu, Web alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.).

3. AlexandraVelka si vyhradzuje právo vymazať z Webu akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy alebo je inak v rozpore s dobrými mravmi.

4. Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu na Web udeľujete AlexandraVelka nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek povoleným spôsobom. Súhlasíte, že AlexandraVelka je oprávnená v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

4. Zodpovednosť

1. AlexandraVelka neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:

a. Web bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;

b. Web bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

c. chyby Webu budú odstránené riadne a včas;

2. AlexandraVelka nezodpovedá za vady Webu a neposkytuje záruku za akosť Webu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Webu).

3. AlexandraVelka Web prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

5. Záverečné ustanovenia

1. Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok na tretiu osobu.

2. Tieto Podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a AlexandraVelka.

3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Podmienok zo strany AlexandraVelka neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a AlexandraVelka je oprávnená kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.

4. Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a AlexandraVelka mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

6. Na základe týchto Podmienok vzniká medzi Vami a AlexandraVelka zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Podmienkami alebo Webom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj AlexandraVelka súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese alex.velka@gmail.com.

Tieto podmienky používania sú platné od 24.5.2018.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Shopping cart

close